เที่ยวอิ่มบุญ ทัวร์อิ่มใจ ไปกับรายการเที่ยวเป็น

เที่ยวอิ่มบุญ ทัวร์อิ่มใจ ไปกับรายการเที่ยวเป็น
ราคา: 3,988 บาท
รหัสสินค้า: ธันวาคม
สถานะสินค้า: 2 - 3 Days
กำหนดเดินทาง 30 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2562

วันเสาร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2562  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต ตรงข้าม มหาวิทยาลัยหอการค้า โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ก่อนออกเดินทาง

วันอาทิตย์ ที่ 1 ธันวาคม 2562 พาคณะเดินทางสู่ ตลาดเช้า ให้ท่านได้เลือกซื้อหาอาหารสาหรับการ ตักบาตรทางน้า และอิสระตามอัธยาศัยกับการเดินชมและเลือกซื้อสินค้าจากชาวบ้าน ณ ตลาดเช้า

ค่าบริการ
ผู้ใหญ่ (พักหัองละ 2-3 ท่าน) ราคาท่านละ 3,988.- บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ราคาท่านละ 1,088.- บาท

อัตราค่าบริการรวม
 ค่ารถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักจานวน 1 คืน (พักห้องละ 2 - 3 ท่าน) ณ อุทัย ริเวอร์เลค รีสอร์ท
 ค่าอาหาร ที่ระบุตามรายการ
 ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ผ้าเย็น วันละ 2 มื้อ (เช้า / บ่าย)
 ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 ค่ามัคคุเทศก์พร้อมผู้ช่วยคอยอานวยความสะดวก
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)