พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ 3 วัน

พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ 3 วัน
ราคา: 11,900 บาท
รหัสสินค้า: ธันวาคม
สถานะสินค้า: 2 - 3 Days
กำหนดเดินทาง ธ.ค.62
สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์

วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม-ชมทุ่งทะเลเจดีย์
วันที่สอง พุกำม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดำ-วัดมนุหำ-วัดกุบยำงกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหำรธรรมยันจี-มัณฑะเลย์
วันที่สำม มัณฑะเลย์-พิธีล้ำงพระพักตร์พระมหำมัยมุนี-วัดมหำกันดำยงค์-สะพำนไม้อุเบ็ง-พระรำชวังมัณฑะเลย์ พระรำชวังไม้สักชเวนำนจอง-วัดกุโสดอ-กรุงเทพฯ