ญี่ปุ่่น ฮอกไกโด โอตารุ โนโบริเบทส

ญี่ปุ่่น ฮอกไกโด โอตารุ โนโบริเบทส
ราคา: 26,999 บาท
รหัสสินค้า: พฤศจิกายน
สถานะสินค้า: 2 - 3 Days
กำหนดเดินทาง พฤศจิกายน2562
สายการบิน : NOK SCOOT

วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินชิโตเซะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - ถนนซาไกมาชิ
วันที่สาม โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะ - สวนหมีภูเขาไฟโชวะ - จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
วันที่สี่ อุทยานโมอาย - พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ - ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ สวนฮิราโอกะ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต - ดิวตี้ฟรี - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
วันที่ห้า อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
วันที่หก หอนาฬิกา - สวนโอโดริ - ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก - สนามบินซับโปโร - กรุงเทพฯ